Serveis


Serveis de gestió tècnica i de construcció, reparació i manteniments d’instal·lacions elèctriques, automatitzacions, xarxes de baixa tensió, instal·lacions i tractaments d’aigua, sistemes de reg, il·luminació, sistemes de bombeig, piscines i espais aquàtics, fonts ornamentals, telegestió remota d’instal·lacions, xarxes informàtiques i de telefonia, alarmes de intrusió i foc, energia solar tèrmica, energia solar fotovoltaica, calefacció, i climatització.

 

En la línia de treball tècnic i gestió:

 • Disseny i projectes d’instal·lacions: anàlisi de millor opció, realització de càlculs constructius, confecció d’unitats d’amidament i pressupost, memòria, documentació gràfica, plànols i preparació de fitxes de qualitat de materials, tenint cura de tots els detalls, i ajustant la proposta a cada cas en particular.
 • Planificació de projectes: identificació de treballs a realitzar, confecció de pla de treball, predicció d’equips i temps d’execució, planificació de necessitats de recursos materials, predicció de plaços de subministrament, generació de les ordres de treball segons predicció i evolució dels serveis, per tal d’optimitzar al màxim la despesa i els recursos a destinar, i posant especial interès en que els temps és compleixin al detall.
 • Optimització de despeses: cerca d’alternatives materials i constructives, adaptació de recursos humans i materials a les necessitats dels treballs i seguiment de la maquinària i mitjans destinats, ajustant les necessitats a cada aplicació i sempre amb la inquietud de la cerca de la millor opció possible i més satisfactòria per totes les parts.
 • Estudis d’eficiència energètica: anàlisi d’ús i despesa en instal·lacions, cerca de propostes d’optimització, confecció de propostes d’adaptació, anàlisi econòmic de l’eficiència existent assolida i càlcul d’estalvis i amortització de les inversions per tal d’obtenir la màxima rendibilitat en les infraestructures i inversions.
 • Estudis econòmic i de viabilitat de projectes, detecció de punts febles i estudis d’amortització d’inversions, amb una anàlisi detallada de cada projecte en particular i estudiant-ne les previsions; Creació d’una memòria detallada del tipus crític punt a punt, per poder valorar-ne la seva idoneïtat en el moment de prendre la decisió de posar-la en pràctica.
 • Compliment de normatives: verificació i adaptació de projectes i instal·lacions existents pel compliment de les normatives vigents; Propostes d’execució i elaboració d’informes d’esmena d’incompliments així com la seva valoració; Estudi detallat tant de projectes com d’instal·lacions, sempre contrastant i consultant instruccions normatives, i consultant especialistes de cada matèria en particular mitjançant inspeccions per entitats homologades en cada cas.
 • Reestudis de projectes i propostes. Detecció de punts febles amb una anàlisi detallada de cada projecte en particular, i estudiant-ne les previsions. Creació d’una memòria detallada del tipus crític punt a punt, per poder valorar-ne la seva idoneïtat en el moment de prendre la decisió de posar-la en practica.
 • Preparació d’estudis per licitacions i redacció de propostes de millora en projectes d’instal·lacions: Estudi de les previsions de projecte i la documentació gràfica, contrastant el disseny amb les normatives o els plecs de condicions particulars en cada cas; Generació d’estudi de costos; Generació de millores; Generació de taula de rendiments; Confecció de pla de recursos, tant materials com humans; Estudi de risc de baixa econòmica.
 • Planificació d’equips d’execució de treball, detecció de talents dins els equips, organització de la tasca a realitzar per cada operari, creació d’un pla d’atac, verificació dels treballs i control de la producció.
 • Revisió d’instal·lacions per la seva recepció, verificació de la correcta execució de treballs, comprovacions sobre el terreny, comprovació d’amidaments, verificació de les qualitats dels materials emprats, confecció de certificacions i documents gràfics asbuild. Treballem consultant instruccions normatives, consultant especialistes de cada matèria en particular, i contrastant per mitjà d’inspeccions per part d’entitats homologades.
 • Aixecaments d’estat d’instal·lacions existents: Indagació d’estat d’instal·lacions, traçat i característiques; Generació de documentació gràfica associada i creació d’inventari d’instal·lacions per la seva correcta gestió.
 • Projectes de legalització: confecció de memòria, càlculs, plànols i gestió de tràmits i documents necessaris per la correcta legalització d’instal·lacions.

 

En la línia de treballs d’instal·lacions, un servei de treball de camp:

 • Muntatges d’instal·lacions, gestió del material, elaboració i seguiment de pressupost, amb ordre, neteja, seriositat, essent rigorós i en coordinació amb altres industrials implicats. Amb atenció ràpida i comptant per a tal fet amb altres professionals del sector en cas necessari, per garantir el màxim grau de satisfacció del client
 • Reparacions d’instal·lacions: diagnosi d’avaries i resolució ràpida de les mateixes.
 • Manteniments d’instal·lacions: generació del pla de manteniment, creació de fitxes de seguiment, i execució sobre el terreny; Reforç i assessorament a altres empreses instal·ladores i mantenidores, així com enginyeries i entitats de control.

 

*En tot projecte la premissa és assolir el màxim grau de satisfacció, amb el compliment de la normativa vigent i la màxima optimització de recursos, sempre amb un treball colze a colze tant amb clients com amb proveïdors i col·laboradors.